Climber Worldwide
Kundcase: iStone fick bättre kontroll på resultat, konsulter och projekt med QlikView

iStone fick bättre kontroll på resultat, konsulter och projekt med QlikView

En lösning som sammanställer resultatet för alla 40 dotterbolag underlättade den ekonomiska rapporteringen för iStone. Det blev enklare att följa upp både projekt och konsulternas tid i detalj, samtidigt som belastningen på ekonomiavdelningen minskade.

Bakgrund:
EN SNABBVÄXANDE IT-KONCERN
iStone är en svensk verksamhets- och IT-koncern med drygt 500 anställda i tio länder. Bolagets konsulter implementerar och uppgraderar noggrant utvalda, marknadsledande, IT-system som hjälper kunden utveckla sin affär.

Utmaning:
SAMMANSTÄLLA DATA FRÅN OLIKA SYSTEM

iStone har vuxit snabbt genom förvärv och koncernen består idag av 40 dotterbolag med olika affärssystem. Det har gjort koncernrapporteringen till en mycket tidskrävande process, då ekonomisiffror från alla bolag samlats in och sammanställts manuellt. En annan utmaning har varit att hålla reda på rapporteringen för de olika projekt som konsulterna arbetar i, samt därtill relaterade intäkter, kostnader och bonusar.

 

»Med QlikView kan vi hitta fel i ett tidigt skede, både i projekt och konsultrapportering. Det gör att vi kan sätta in åtgärder i tid och säkerställa rätt fakturering.«

// ANNELIE EKSTRÖM CARDSJÖ, ekonomichef på iStone

Lösning:
EN SAMLAD RAPPORTERING

iStone behövde en BI-lösning som förenklade den ekonomiska rapporteringen och gav dem detaljerad kontroll på alla projekt. Därför utvecklades följande applikationer:

Resultatrapportering
Resultatapplikationen rapporterar det ekonomiska resultatet på koncern, bolags- och transaktionsnivå för alla iStones dotterbolag. Applikationen används vid koncernbokslut, månadsbokslut och fakturering, samt av respektive bolagschef som kan följa siffrorna för det egna bolaget. Förutom att granska resultatet blev det också möjligt att enkelt analysera bolagens resultat på detaljnivå samt koncernens resultat med elimineringar. Det här har underlättat arbetet för ekonomiavdelningen och gjort koncernrapporteringen mindre tidskrävande.

Konsultrapportering
På iStone har man en flexibel lönemodell med prestationsbaserad lön som kräver en detaljerad uppföljning på konsultnivå. Tidigare gjordes den uppföljningen manuellt. Applikationen för konsultrapportering sammanställer kostnader, intäkter och nedlagd tid på alla projekt för alla konsulter. Varje månad skickas en rapport ut till konsulterna, som själva får kontrollera att projektredovisningen är korrekt. I ett tidigt skede upptäcks då eventuella fel, såsom att projekt saknas, timpenningen är fel eller att timmarna inte stämmer.

Applikationen används även av iStones konsultchefer i löne- och utvecklingssamtal. Varje konsultchef ser enbart sina egna konsulter. Dessutom sker automatiska bonusberäkningar som importeras direkt in i bokföringen. Detta har avsevärt minskat arbetsbördan för ekonomiavdelningen, som tidigare fick svara på mycket frågor och beräkna bonus manuellt i Excel vilket tog lång tid.

iStone – I korthet

KUND
iStone, ett IT-konsultbolag med 500 anställda fördelade på 40 dotterbolag, som alla har olika affärssystem.

BEHOV
– Att enkelt och snabbt kunna sammanställa månadssresultatet för koncernen och respektive dotterbolag.
– Att få mer detaljerad kontroll över alla projekt och på konsulternas tid.

LÖSNING
En BI-lösning i QlikView för ekonomi samt konsult- och projektrapportering. Den används av ekonomichef, controller, ledningsgrupp och bolagschefer. QlikView NPrinting ingår också för rapportering.

FÖRDELAR
– Signifikant minskad arbetsbörda för ekonomiavdelningen.
– Bättre kontroll på projekt, debitering och kundfakturering.
– Konsulterna upplever större kontroll över sin lön och bonus.

Kontakta oss!

Måste ni exportera data till Excel för att kunna analysera? Saknar du överblick när funktionerna arbetar var för sig? Vill du ha en källa till information? Vi ledde samarbetet med iStone. Hör av dig till oss så hjälper vi er att få bättre underlag för beslut.

Olof Malmström

BI Manager Manufacturing
olof.malmstrom@climber.se
+46 73 443 48 50

Agneta Isaksson

BI Manager Offentlig sektor
agneta.isaksson@climber.se
+46 76 306 58 48