Climber Worldwide

Dataskyddspolicy – Climber AB

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Climber AB, org nr 556721-1890, (nedan ”Climber”) är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till Climber: Sveavägen 17, 111 57 STOCKHOLM, e-post sales@climber.se.

SYFTE

Climber respekterar din personliga integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Climber har därför upprättat denna dataskyddspolicy som utgår från reglerna i dataskyddsförordningen – GDPR – och den svenska kompletterande dataskyddslagen.

Syftet med denna policy är informera om hur Climber behandlar personuppgifter innefattande bland annat vad personuppgifterna används till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

OMFATTNING

Denna policy gäller för alla former av behandling av personuppgifter som sker inom Climbers affärsprocesser och på webbsidan climber.se, mobila lösningar, molntjänster och nätverk.

Policyn gäller personuppgifter om kunder, leverantörer, samarbetspartners och arbetssökande.

ÄNDAMÅL

Climber behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och gentemot arbetssökande. Climber kan även komma att behandla dina personuppgifter för att besvara förfrågningar från dig, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt. Climber behöver också behandla personuppgifterna för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Vidare kan Climber komma att behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål.

DEFINITIONER

Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Dataskyddslagstiftning: avser sådan dataskyddslagstiftning samt all annan eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter) som är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker, inklusive EU dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) och den svenska kompletterande dataskyddslagen samt Datainspektionens beslut, föreskrifter och riktlinjer.

Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

LAGLIG GRUND OCH TYP AV UPPGIFTER

Climber behandlar personuppgifter som registrerade lämnar till oss eller som Climber själv inhämtar. Climber behandlar personuppgifter om fysiska personer som är företrädare för eller kontaktpersoner eller anställda hos kunder, leverantörer och samarbetspartners för att kunna fullgöra avtal med dessa personer och parter. Vidare kan personuppgifter avseende personer som kommer i kontakt med Climber via besök på våra kontor eller vår webbplats eller som via e-post, telefon eller på annat sätt kontaktar Climber komma att behandlas. Uppgifter som behandlas är information om namn, adress, telefonnummer och e-post.

Personuppgifter om arbetssökande kan komma att behandlas med stöd av de rättsliga grunderna fullgöra avtal eller berättigat intresse. Uppgifter kan innefatta namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress.

Uppgifterna om namn, adress, telefonnummer och e-post kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter i syfte att utveckla och analysera verksamheten är berättigat intresse. Climbers berättigade intresse består i att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra, fullgöra och administrera vår verksamhet och tillvarata våra kunders, samarbetspartners och andra intressenters intressen och rättsliga anspråk. Climber har också ett berättigat intresse att skicka marknadsföring och erbjudanden om vår verksamhet då sådan information kan vara av intresse för våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter samt att integritetsrisken för den enskilde är mycket liten. I varje marknadsföringsutskick ges en möjlighet för dig att tacka nej till ytterligare marknadsföring.

Climber behandlar även personuppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

UTLÄMNANE AV PERSONUPPGIFTER

Climber kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Climber och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet, efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

LAGRING

Personuppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter om arbetssökande bevaras inte längre än sex månader efter det att ansökan inkom till Climber om inte den sökande har samtyckt till att uppgifterna ska bevaras under en längre tid.

Bokföringslagen och andra lagar kan kräva längre lagringstider. Dessa lagar gäller framför dataskyddslagstiftningen.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Rätt till rättelse
Climber ska arbeta för att personuppgifter som behandlas är korrekta och hålls uppdaterade. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i vissa fall. Detta om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för, om personuppgifterna har behandlats olagligt eller om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas.

Dataportabilitet
Du har rätt till så kallad dataportabilitet i vissa fall, dvs. rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Climber, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Marknadsföring
Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för marknadsföringsändamål.

SÄKERHET

För att kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddslagstiftningen och med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter genomför Climber lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till riskerna. Dessa åtgärder ses över och uppdateras vid behov.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

Climber anlitar i vissa fall personuppgiftsbiträden som utför behandling av personuppgifter på uppdrag av Climber. Biträdena ska ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.

Mellan Climber och ett personuppgiftsbiträde tecknas avtal i vilket regleras föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade, samt parternas skyldigheter och rättigheter.

TILLSYNDSMYNDIGHET

Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer på Datainspektionens webbsida datainspektionen.se.

RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot dataskyddslagstiftningen.

KONTAKT

Om du har frågor rörande vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på sales@climber.se.

ÄNDRING AV DENNA DATASKYDDSPOLICY

Climber förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy. Eventuella ändringar läggs ut på vår webbsida.