Climber Worldwide

Scroll down for English version

Generella Avtalsvillkor – CLIMBER AB

1.1  Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer ränta med gällande referensränta + 8 %.

1.2  Ersättning

Rese- och traktamentskostnader, som föranletts av uppdraget, debiteras enligt Svenska Statens Allmänna Resereglemente. Milersättning är 5,00 SEK/km. Ersättning för restid ska vara halv timersättning utanför ordinarie arbetstid och hel timpenning inom ordinarie arbetstid (8.00–17.00). Ersättning för övertidsarbete 150 % av timarvode mån- fre 06.00-08.00 och 17-00-20.00 och 200 % mån-fre 20.00-06.00 samt lör och sön.

1.3  Mervärdesskatt

Om denna tjänst kommer att klassas som skattepliktig kommer mervärdesskatt eller andra lagstadgade avgifter att debiteras Beställaren.

1.4  Äganderätt och nyttjanderätt

Beställaren äger fritt utnyttja Leverantörens arbetsresultat inom ramen för detta avtals omfattning. Leverantören äger icke utan Beställarens medgivande ställa arbetsresultatet till tredje mans förfogande.

1.5  Sekretess

Leverantörens personal förbinder sig härmed att icke för obehörig person inom eller utom Beställaren yppa eller eljest göra tillgängligt något om dess verksamhet eller övriga förhållanden av konfidentiell natur eller sådan information som kan skada Beställaren, dess klienter eller andra samarbetande parter. Leverantörens personal förbinder sig också att respektera tystnadsplikt avseende Beställarens kunder.

1.6  Force Majeure m.m.

Strejk, lockout, krig, oförutsedda militärinkallelser, inskränkningar eller störningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, olyckshändelse eller annan force majeure, även som varje händelse utanför Leverantörens kontroll, som förhindrar, fördröjer eller försvårar uppdragets genomförande, berättigar Leverantören till skälig förlängning av tidsplanen eller till att helt inställa uppdraget utan rätt för Beställaren till skadestånd.

Leverantörens ersättnings- och skadeståndsskyldighet omfattar, även där force majeure-klausulen ej är tillämplig, aldrig skada som för Beställaren kan uppstå i förhållande till tredje man.

1.7  Produktbuggar

Leverantören tar inte ansvar för buggar som upptäcks i tredjeparts-programvara såsom, men inte begränsat till Qlik, Planacy, Vizlib, och om dessa leder till extra konsulttid så kommer nedlagd tid att debiteras kund. Vid misstänkta buggar och eventuella andra frågor hjälper Leverantören till med kontakt och hantering av ärenden med tredjepartsleverantören om behov finns, ersättning sker då på löpande räkning.

1.8  Särskilda bestämmelser

Leverantörens personal ska på tillämpliga områden använda sig av Beställarens regler och normer för dokumentation, blankettkonstruktion, programmering, driftmiljö och liknande samt i förekommande fall samordna program- och rutinutformning med redan befintliga system hos Beställaren.

1.9  Rekryteringsförbud

Så länge Beställaren är bunden av dessa villkor och under en tid om tolv (12) månader efter att Leverantörens uppdrag avslutats hos Beställaren förbinder sig Beställaren att inte utan Leverantörens skriftliga medgivande, direkt eller indirekt, via anställd, konsult, ägare eller investerare eller på annat sätt engagera eller rekrytera eller främja att någon annan engagerar eller rekryterar person som är anställd av eller konsult hos Leverantören som arbetar i projekt hos Beställaren, eller uppmana sådan person att avsluta sin anställning i eller uppdrag för Leverantören.

All kommunikation avseende eventuell anställning eller engagemang av Leverantörens anställda eller konsulter ska gå via Leverantören om det inte skriftligen överenskommits något annat.

Skulle Beställaren ändock under det att uppdrag pågår eller inom ovan sagda 12-månadersperiod från uppdragets avslutande anställa eller engagera Leverantörens personal eller konsult som arbetat i projektet utan Leverantörens medgivande ska Beställaren erlägga ett vite om 250 000 SEK.

1.10  Avbokning av allokerad resurs

Beställaren ska vid avbokning av allokerad resurs informera Leverantören om detta senast 10 arbetsdagar innan planerat utnyttjande. Sker avbokning senare än 10 arbetsdagar förbehåller Leverantören sig rätten att fakturera 80 % av kostnaden för upp till 3 arbetsdagar per resurs.

1.11  Ersättning

Fakturering görs månadsvis i efterskott. Climber har rätt att omförhandla priset varje nytt kalenderår.

1.12  Förfarande vid tvist

Tvister med anledning av detta avtal samt rörande tolkning och tillämpning av avtal avseende uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska hänskjutas till avgörande genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Leverantören dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol.

Commercial Terms and Conditions – CLIMBER AB

 

1.1  Invoicing and Terms of Payment

Invoicing takes place monthly. Terms of payment are 30 days net. In the event of payment after the due date, interest will be charged under the current Swedish Interest Act.

1.2  Remuneration

Travel and subsistence expenses resulting from the assignment are charged as per Svenska Statens Allmänna Resereglemente (the general rules for travel expenses issued by the Swedish government). Mileage allowance is SEK 5.00/km. Remuneration for travel time shall be half the hourly rate outside ordinary working hours and the entire hourly rate within ordinary working hours (08.00–17.00). Remuneration for overtime is 150% of the hourly rate from Monday to Friday, 06.00–08.00 and 17.00–20.00, and 200% from Monday to Friday, 20.00–06.00, and on Saturdays, Sundays, and public holidays.

1.3  Value-added Tax

If this service will be classed as taxable, the Customer will be charged value-added tax or other statutory charges.

1.4  Right of ownership and use

The Customer is entitled to freely use the results of the Supplier’s work within the scope of this agreement. The Supplier is not entitled without the consent of the Customer to place the results of the work at the disposal of a third party

1.5  Confidentiality

The Supplier’s staff hereby undertake not to disclose or otherwise make available to an unauthorised individual at or external to the Customer anything about the Customer’s business or other circumstances of a confidential nature, or such information that can cause damage to the Customer, its clients, and other collaborating parties. The Supplier’s staff also undertake to respect the duty of confidentiality regarding the Customer’s customers.

1.6  Force Majeure

Strikes, lockouts, wars, unforeseen military drafting, limitations or disruptions, fires, accidents, or other forms of force majeure, including all incidents outside the Supplier’s control, that prevent, delay or make it difficult to carry out the assignment, entitle the Supplier to a reasonable extension of the deadline, or to cancel the assignment in its entirety without the Customer being entitled to damages. The Supplier’s obligation for remuneration and damages, even in cases where the force majeure clause is not applicable, never encompasses loss or damage that may be caused to the Customer by a third party.

1.7  Product Bugs

The Supplier does not take responsibility for bugs discovered in Third Party software[s] such as but not limited to Qlik, Planacy, Vizlib, and if these lead to extra consultancy hours, the Customer will be charged for the time spent. In the event of suspected bugs and any other questions, the Supplier can, if necessary, help contact and handle the matters with the Third Party Vendor[s], time spent on this will be charged the Customer.

1.8  Special Provisions

The Supplier’s staff shall where applicable utilise the Customers’s rules and norms for documentation, form design, programming, operating environment and similar, and, where appropriate, coordinate software and procedure design with the Customer’s already existing systems.

1.9  Recruitment

For as long as the Customer is bound by these conditions and for a period of twelve (12) months after the Supplier ended the assignment at the Customer, the Customer undertakes not to without the Supplier’s written consent, directly or indirectly, through an employee, consultant, owner or investor, or in any other way, engage or recruit or promote that someone else engages or recruits a person employed by or consulting for the Supplier, working in a project at the Customer, or encourage such a person to end their employment or assignment with the Supplier.

All communication regarding employment or engagement of the Supplier’s employees or consultants must go through the Supplier unless written consent exists.

Should the Customer however employ or engage staff or consultants of the Supplier while the assignment is in progress or within the above mentioned twelve (12) month period without written consent from the Supplier, the Customer will be obliged to pay a fine of 250 000 SEK

1.10  Cancellation of Allocated Resources

When cancelling allocated resources, the Customer shall inform the Supplier thereof no later 10 days before they are scheduled to be used. If cancellation takes place later than this, the Supplier reserves the right to invoice 80% of the cost for up to 3 working days per resource.

1.11  Fee’s and Pricing

Invoicing is done on a monthly basis. The Supplier reserves the right to renegotiate all fees every year.

1.12  Disputes Procedure

Disputes relating to the interpretation or application of this agreement, or its legal implications shall not be decided in court but instead be decided by arbitrators under applicable Swedish arbitration legislation. However, as far as undisputed overdue claims are concerned, the Supplier always has the right to make claims in general court.