Climber Worldwide
Climber Kundcase BORISS

BORISS hjälper till att hitta riskgrupper – och upptäcka nya cancerfall

Två tredjedelar av alla barn som behandlats för cancer drabbas av biverkningar senare i livet. Barnonkologen Thomas Wiebe insåg därför tidigt vikten av att sammanställa deras behandlingshistorik. 2005 började han gå igenom pappersjournalerna från barn som behandlats och överlevt cancer i Södra sjukvårdsregionen. Nu har Climber gjort registret mer tillgängligt i QlikView – vilket redan lett till livsviktiga åtgärder.

Bakgrund:
DATA FRÅN CIRKA 2000 INDIVIDER 
Sena biverkningar, så kallade seneffekter, drabbar närmare två tredjedelar av alla barn som behandlats för cancer. För att kunna följa upp deras hälsotillstånd över tid insåg Thomas Wiebe vikten av att samla informationen. Tack vare hans arbete finns nu värdefull behandlingsdata för patienter som behandlats för barncancer mellan 1970–2015. Tidigare fanns informationen enbart i gamla pappersjournaler.

Utmaning:
SÖKA SAMBAND MELLAN SENEFFEKTER OCH TIDIGARE BEHANDLING

Det kan gå flera decennier innan sena effekter av en tidigare cancerbehandling uppstår. Inom den vanliga sjukvården har man dessutom haft begränsad kunskap om sambanden. När biverkningar uppstått har det varit svårt att koppla symptomen till tidigare behandling med t ex strålning eller cytostatika. Vuxna överlevare som sökt hjälp för t ex hjärtproblem, har därmed riskerat felbehandling.

 

»Det är fantastiskt att vi har fått ett hanterbart verktyg i vår kliniska vardag. I BORISS kan vi enkelt se all behandlingsdata och kan ta fram bakgrundsfakta snabbt och enkelt, vilket har gjort besöken mycket effektivare. Det är ett ovärderligt verktyg

// CECILIA FOLLIN – specialistsjuksköterska seneffektmottagningen, Skånes Universitetssjukhus

»Tack vare BORISS kan vi söka nya samband och få vetenskapligt underlag i exakta siffror. Arbetet har haft en komplicerad process, men Climber har varit fantastiskt tålmodiga och stöttande. De har hela tiden varit lyhörda och måna om att lära sig mer för att kunna hjälpa oss på bästa sätt

// HELENA LINGE – forskare, Lunds Universitet

Lösning:
QLIKVIEW GJORDE BEHANDLINGSDATA ÖVERSKÅDLIG OCH LÄTTANVÄND

I ett samarbete med Helena Linge, forskare vid Lunds Universitet startade ett projekt att tillgängliggöra registret – som ibland omfattar hela 300 variabler per patient. Med hjälp av QlikView visualiserades informationen och gjorde den enkel att överblicka. Registret med namnet BORISS används idag som ett vårdverktyg av Seneffektmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus. På sikt är målsättningen att BORISS även ska göra behandlingshistoriken tillgänglig för överlevaren digitalt.

Resultat:
TVÅ NYA FALL AV BRÖSTCANCER UPPTÄCKTES

På Seneffektmottagningen tar man emot patienter som drabbats – eller riskerar att drabbas – av sena biverkningar. I QlikView har mottagningen fått ett unikt verktyg där de snabbt kan ta fram data om patientens tidigare strålbehandling, dos, behandlad del av kroppen, typ av cytostatika och mycket mer.

BORISS har redan bidragit till avgörande insikter. Sedan tidigare har det varit känt att de som strålats över bröstkorgen i unga år löper större risk att få bröstcancer. Tack vare data i BORISS har man kunnat identifiera kvinnor i den riskgruppen och kunnat kalla dem till mammografi. Två fall av tidigare okänd bröstcancer upptäcktes och kvinnorna kunde få behandling i ett tidigt stadium.

BORISS – I korthet

KUND
Boriss står för Barnonkologiskt register i Södra sjukvårdsregionen och innehåller behandlingsdata om 3000 patienter som överlevt barncancer. Det är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne och Registercentrum Syd. Det drivs av forskaren Helena Linge och barnonkologen Thomas Wiebe, som är initiativtagare till registret. Det används av Seneffektmottagningen vid SUS i Lund.

BEHOV
Såväl sjukvården som överlevaren behövde en länk mellan cancerbehandling i barndomen och de biverkningar som kan uppstå i vuxen ålder. All informationen fanns i den medicinska journalen, men den var utspridd, ostrukturerad och inte sökbar.

LÖSNING
Ett verktyg i QlikView som sammanställer och visualiserar behandlingsdata om drygt 2000 patienter i Södra sjukvårdsregionen från 1970 och framåt. Behandlingshistoriken omfattar upp till 300 variabler per patient, såsom strålning, cytostatika, dos och datum, och används av Seneffektmottagningen vid SUS.

RESULTAT
– Patienter som riskerarar att drabbas har kunnat identifieras och kallats till kontroller.
– Nya fall av bröstcancer upptäcktes och behandling kunde sättas in i ett tidigt stadium.
– Effektivare besök hos Seneffektmottagningen genom enkel tillgång till behandlingshistorik.
– Möjlighet att hitta nya samband mellan tidigare cancerbehandling och sena effekter, och ta fram ett vetenskapligt underlag i exakta siffror.

Kontakta oss!

Har ni svårt att få tag i er data? Få överblick och kunna söka i den? Eller exportera data till Excel för att kunna analysera? Vi ledde arbetet med projektet BORISS. Hör av dig till oss så hjälper vi er att få bättre underlag för beslut.

Magnus Petersson-Ahrholt

BI Manager Services
magnus.petersson-ahrholt@climber.se
+46 70 830 27 35

Samantha Hartley

Marketing & Content Manager
samantha.hartley@climber.se
+46 70 746 75 34